Valviran ohjeen päivitys:Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito

11.01.2016

Valvira on päivittänyt ohjettaan “Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito”. Päivityksessä korostetaan  Tampereella jo vuosia noudatettua tapaa tehdä hoitosuunnitelmat jokaiselle tpa:ssa asuvalle asukkaalle. Ohjeessa korostetaan myös DN(a)R päätösten koskevan ainoastaan tätä päätöstä.

 

 

3.6.2015 14:23

Valviran ohje 3/2015

Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito

Hoitosuunnitelmia ei tehdä riittävän systemaattisesti. Palvelurakenteiden ja hoitokäytäntöjen muuttuessa on entistä tärkeämpää, että pitkäaikaispotilaille ja -asiakkaille tehdään hoitosuunnitelmat mahdollisimman kattavasti säännösten edellyttämällä tavalla. Hoidon kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja laadukas järjestäminen ei ole mahdollista ilman asianmukaista ja ajan tasalla olevaa hoitosuunnitelmaa. Se turvaa hyvän ja suunnitelmallisen hoidon jatkumisen riippumatta potilaan hoitopaikasta, erityisesti myös silloin, kun hoitopaikka vaihtuu. Hoitosuunnitelman tarkistamisesta ja päivittämisestä on myös riittävällä tavalla huolehdittava. Myös hätätilanteiden asianmukaisen hoitamisen edellytyksenä on se, että jokaisesta hoidettavasta on laadittu ajantasainen hoitosuunnitelma.

Potilaalle tehty DNR-päätös koskee ainoastaan mahdollisia elvytystilanteita eikä se poista velvollisuutta laatia potilaalle hoitosuunnitelma. DNR-päätös on lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä potilaan sydämen sähköisestä tahdistuksesta ja paineluelvytyksestä sydämen pysähtyessä. Päätöksen ei tule vaikuttaa potilaan muuhun hoitoon, vaan sitä jatketaan, kuten aikaisemminkin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidossa tai tehostetussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa on kiinnitettävä huomiota potilaiden/asiakkaiden hoidon ja hoivan laatuun ja hoidon suunnitelmallisuuteen. Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden on syytä seurata systemaattisesti hoitosuunnitelmien laatimisastetta omavalvonnan keinoin.

Tällä ohjeella kumotaan 30.4.2013 annettu ohje 5/2013 (dnro 3214/06.00.00.01/2013).