Rajoitteiden käyttö asumispalveluissa Fyysiselle rajoittamiselle ei ole olemassa yhtä yleispätevää määritelmää. Rajoitteiden tarkoituksena on kuitenkin aina rajoittaa henkilön vapaata liikkumista. Rajoittaminen voi olla joko suoraa tai epäsuoraa. Suoria rajoittamiskeinoja ovat esimerkiksi ylösnostetut sängynlaidat ja magneettivyöt, epäsuoria taasen soittokellon tai välttämättömän liikkumisen apuvälineen pois ottaminen. Fyysinen rajoittaminen voi ilmetä myös toimintana, joka jätetään tekemättä, esimerkiksi ei vastata soittokellon kutsuun. Rajoitteiden käyttöä voi pyytää henkilö itse, omainen tai aloitteentekijänä voi olla hoitaja. Fyysisten rajoitteiden käytöllä on useita negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Rajoitteiden käyttö köyhdyttää sosiaalista elämää ja lisää masentunutta mielialaa. Lisäksi niiden käytön on todettu alentavan kognitiivista suorituskykyä ja lisäävän avuntarvetta päivittäisissä toiminnoissa. Rajoitteiden käyttö altistaa myös painehaavoille, jäykistymille sekä uloste- ja virtsainkontinensille. Rajoitetut iäkkäät kokevat myös enemmän pelkoa, turhautumista, yksinäisyyttä sekä epäluottamusta hoitohenkilökuntaa kohtaan. Rajoitteiden käyttö koetaan kuitenkin usein välttämättömäksi ja potilasta turvaavaksi. Yhtä oikeaa vastausta rajoitteiden haittoihin tai hyödyllisyyteen tuskin on, mutta rajoittamisen täytyy olla viimeinen keino ongelmien hallintaan. Mikäli rajoitteita käytetään, on arvioinnin oltava sovitun käytännön mukainen. Rajoitteiden käytön päätöksen tekee lääkäri koko hoitotiimiltä saadun informaation pohjalta. Rajoitteiden käyttö on tärkeä hoitopäätös, jonka tekemisestä keskustellaan potilaan tai hänen läheisensä kanssa. Rajoite on oltava kevyin mahdollinen ja käyttöaika lyhyt. Hoitoyksiköissä on syytä kehittää uusia toimintatapoja vaihtoehdoiksi rajoitteiden käytölle. Päivitetty 20.8.2019

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.