Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidolla on keskeinen rooli tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvien ihmisten hoidossa. Lääkkeitä on käytössä paljon, keskimäärin 8 eri valmistetta. Niinpä lääkehoidon turvallisen toteuttamisen ja käytön tarpeen arvioinnin tarve on suuri ja jatkuva. Jokaisen lääkkeen tarvetta on arvioitava määrävälein ja aina asukkaan voinnin muuttuessa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu tässä prosessissa. Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla. Näin on myös sosiaalihuollon yksiköissä. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Lääkäri vastaa siitä, mitä määrää, hoitajat siitä, että antavat sitä, mitä on määrätty. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkkeenjakoon liittyy monia sovittuja asioita, jotka on tiedettävä. Lääkkeet jaetaan PEGASOS- rekisterin mukaan, rinnakkaisia rekistereitä ei pidetä, lääkkeet jakaa koulutettu ja sovittu jakaja; lista on pitkä. Lääkkeiden käytön seurannassa potilaan tilan seuranta on tärkeää. Nielemisen heiketessä on syytä tarkistaa, että kaikki lääkevalmisteet on mahdollista ottaa murskaamatta. Saattohoidossa viimeistään on syytä ennakoida tulevat mahdolliset murheet ja varautua näihin. Tässä esityksessä käydään läpi tehostetussa palveluasumisessa noudatettavia lääkehoitoon liittyviä asioita.   Lääkehoidon toteuttamista koskevia ohjeita on täsmennetty 12/2019. Sosiaalihuollon yksikössä voi tietyin edellytyksin olla käytössä akuuttilääkevarasto. Edellytykset ja mahdolliset lääkkeet sekä esimerkki lääkehoitosuunnitelman lisäyksestä löytyy koulutusmateriaalista.
SOSIALI-JA TERVEYSMINISTERIÖONHJE:COVID-19AIHEUTTAMANPOIKKEUSTILAN HUOMIOIMINENSOSIAALIHUOLLONASUMISPALVELUYKSIKÖIDELNÄÄKEHUOLLOSSA VN_8243_2020-STM-1STM ohje sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden lääkehuolto koronatilanteessa 20200407.pdf
  Liitteenä esimerkki lääkehoitoluvasta. Vastaavat tiedot on löydyttävä toimintayksikön lomakkeesta, vaikka yksikössä olisi käytössä muu  lupakaavake. Aikaisemmasta poiketen lupaan voidaan laittaa kaikki ne yksiköt, joissa lupa on voimassa. Lupa voi olla voimassa saman työnantajan toimipisteissä. Lääkehoitolupa pitää tällöin olla vaativuudeltaan vaativimman paikan tason mukainen. Lääkelupa on voimassa enintään viisi vuotta.   HUOM!  20.1.2022 AVI on linjannut lääkehoitoluvassa olevia kohtia seuraavasti: Jos palvelun tuottajan valikoimaan kuuluu ns. vaativa lääkehoito (suonensisäinen lääkehoito, suonensisäinen nesteytyshoito, kipupumppuhoito, rokotustoiminta (joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen rokotteiden annosta), pistettävä huumausainelääkehoito, opioidikorvaushoito) niin lupaviranomainen edellyttää yksityiseltä palvelun tuottajalta, että terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla laillistettu lääkäri.   Lupahallinnossa käydään tarkasti läpi hakijan (palvelun tuottajan) lääkehoitosuunnitelma. Samassa yhteydessä pyydämme myös nähtäväksi lääkelupatodistukset, jotka heillä tulee olemaan käytössä.   Lääkelupatodistuksista on poistettava ne kohdat, jotka eivät sisälly lääkehoitosuunnitelmaan ja siinä ilmoitettuun yksikössä toteutettavaan lääkehoitoon.  Esimerkkinä suonensisäinen lääke- ja nestehoito (iv)  ja verensiirron (ABO).   POISTA SIIS JATKOSSA LUVASTA NE KOHDAT, JOTKA EIVÄT KUULU TEIDÄN TOTEUTTAMAAN LÄÄKEHOITOON.      
Lääkehoitolupa
ilmanleimojaYhteinen lääkehoitolupa19052020 Esimerkki lähihotajan lääkehoitoluvan täytöstä   Lähihoitajan lääkehoitoluvan täyttöesimerkki Lähihoitajan-lääkehoitoluvan-täyttöesimerkki 2022   Lääkepoikkeamailmoitus     Lääkepoikkeamat heinä-joulukuu 2021 (2)   Materiaali on päivitetty 14.9.2022

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.