Tämä käsikirja pohjautuu asumispalvelujen lääkäripalvelujen palvelukuvaukseen ja asumispalveluiden ohjeistuksiin sekä lääkärien ja hoitajien yhteistyöstä saatuihin kokemuksiin. Lisäksi TepaTampere- sivuilla on asumispalveluja koskevia ohjeita ja yksiköillä voi olla omia tarkempia ohjeistuksia, jotka tulee myös huomioida. Asumispalveluiden asukkaista suurella osalla on jokin muistia alentava sairaus tai tila ja/tai muita sairauksia ja/tai vaikeitakin vajeita aistitoiminnoissa. Älyllisen ja /tai fyysisen toimintakyvyn laskusta johtuen asukkaat tarvitsevat seurantaa ja jo runsastakin apua hoitajilta selviytyäkseen päivittäisistä arjen toiminnoista. Asukkailla on kuitenkin vielä kuntoutumisen tai ylläpitämisen voimavaroja, jotka tulee yksilöllisesti huomioida. Asumispalveluiden asukkailla korostuu hoivan lisäksi sairauksien tarkka seuranta ja hoito sekä kuntouttava työote. Kehittäjäylilääkärin arvioin perusteella asumispalveluyksiköihin voi ohjautua myös vam- maisia henkilöitä, jotka eivät itsenäisesti kykene käyttämään terveysaseman palveluja heikentyneen toimintakyvyn vuoksi tai sairastumisen aste on niin vakava, että siitä on aiheutunut jo toistuvia Acuta-käyntejä tai sairaalajaksoja. Määrittävä tekijä näillä asukkailla on heikentynyt toimintakyky ja se, että heidän hoitoaan voidaan parantaa geriat- risella erityisosaamisella ja pitkäaikaisella hoitosuhteella. Useimpia vanhusten sairauksia voidaan hoitaa tai ainakin oireita lievittää. Sekä asukkaat että hoitajat hyötyvät siitä, että asukkaiden terveydentila ja toimintakyky pysyvät mahdollisimman hyvänä, koska asukkaiden kroonisten sairauksien pahenemisvaiheet, akuutit sairaudet, tapaturmat yms. aiheuttavat hoitajille runsaasti lisätyötä ja ennen kaikkea kärsimystä asukkaille. Paraskaan hoiva ei tuota tulosta, jos asukkaan vointi kariutuu sairauksien takia. Asukkaan toimintakyvyn väistämättä heikentyessä tärkeämmäksi nousee palliatiivinen hoitotyö ja laadukkaasti toteutettu saattohoito. Lääkäri hoitaa potilaitaan käynneillään asumisyksiköissä sekä hoitajien välityksellä. Valtaosa asukkaista tarvitsee hoitajien apua ja seurantaa selviytyäkseen sairauksiensa hoi- dosta. Lääkäri puolestaan tarvitsee hoitajilta luotettavaa asukkaiden tilanteen arviointia ja voinnin seurantaa lääketieteellisten tutkimusten, hoitojen, kuntoutuksen ja lääke- muutosten pohjaksi. On ehdottoman tärkeää, että lääkärin hoitomääräykset ja sovitut seurannat ja raportoinnit tulevat toteutetuksi ohjeiden mukaan. Asioita ei voi jättää sen varaan, että lääkäri muistaa / ehtii niistä kysellä. Jokainen asumisyksikön hoitaja on vastuussa omalta osaltaan lääkärin ohjeiden noudattamisesta. Muuten asukkaiden oikeus hyvään hoitoon vaarantuu. Näillä ohjeilla pyritään tehostamaan hoitajien ja lääkärin yhteistyötä ja työpanoksen käyttöä asukkaiden ja työyhteisön hyväksi. Toimiva ja jatkuva yhteistyö omaisten kanssa on tärkeä osa hoidon kokonaisuutta.
Päivitetty 12102021

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.