Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi sekä saattohoitotilanteissa asumispalveluyksiköissä  COVID-19 koronaviruspandemian aikana

29.09.2020

23.9.2020

Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumis- palveluyksiköissä COVID-19 koronaviruspandemian aikana

Valvira ja aluehallintovirasto julkaisivat 2.9. kannanoton perusoikeuksien toteutumisesta ja tartuntojen ehkäisystä sosiaalihuollossa. Kannanotossa tuotiin esille perusoikeuksiin kuuluva oikeus elää omaa elä- määnsä, mukaan lukien vapaus solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin. Samalla muistutetaan perus- oikeuksiin kuuluvasta oikeudesta tulla mahdollisuuksien mukaan suojatuksi terveysvaaroilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi 15.9. uudistetun ohjeen vierailuista pitkäaikaishoidon ja -hoivan toi- mintayksiköissä koronavirusaikana.

Toimintayksikön tulee tarvittaessa neuvotella paikallisten ja alueellisten tartunnantorjunnan asiantuntijoi- den kanssa vierailujen turvallisesta toteuttamisesta. Useimmiten toimet ovat tasoltaan painavia suosituk- sia. Pakkotoimet ovat tartuntatautilain mukaan mahdollisia ainoastaan tartuntataudeista vastaavan lää- kärin päätöksellä ja useimmiten tilanteissa, joissa todetaan varma COVID-19-tapaus tai -altistuminen.

Läheisvierailujen järjestäminen:

 • ·  Läheisten tulee olla terveitä ja oireettomia
 • ·  Vierailulle voi tulla 1-3 läheistä kerrallaan.o Tästävoidaanpoiketa,jostapaamistilasensalliijaonmuuperusteltusyy(esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset).
 • ·  Tapaamisista tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.
  o Läheisilleannetaanohjeettapaamisentoteuttamiseen.
 • ·  Vierailu toteutetaan ensisijaisesti asukkaan huoneessa tai ulkoilemalla.

o Läheineneiturhaanliikutaioleskeleyksikönmuissatiloissa.
o Josasukkaanhuoneessaasuutoinenasukas,vierailupyritääntoteuttamaanerillisessä

tapaamistilassa tai ulkona. Tämä ei ole tarpeen, jos vieraillaan molempien asukkaiden

luona (esim. pariskunta asukkaana samassa huoneessa).
o Läheinenkäyttäätapaamisenajanammattilaistason(tyyppiII)kirurgistasuu-nenäsuo-

justa ja huolehtii käsihygieniasta. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijasta voidaan käyttää

pitkää, suun peittävää visiiriä.
o Riittäväntasoinensuojainannetaanläheiselleyksiköstä,jossellaistaeiolemukana.
o Läheiselläonoltavamahdollisuuskäsiendesinfiointiinjapesuunvierailunaikana.
o Henkilökuntaopastaaläheisellesuojaimenkäytönjakäsidesinfektiontoteuttamisen,jos

se on tarpeen.
· Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin henkilökuntaan ja muihin asukkaisiin.

o Vierailunkohteenaolevaanasukkaaseenturvaväliäeitarvitsekokovierailunajanpitää, jos asukas sen hyväksyy.

o Asukkaaseenkoskettaminenonsallittua(josasukassenhyväksyy),kunhankädetdesinfi- oidaan ennen ja jälkeen koskettamisen.

 • ·  Vierailulla ei tarvita avustajaa, jollei asukkaan turvallisuus sitä edellytä.
 • ·  Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytys-rannekkeella.
 • ·  Karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö ei voi tulla vierailulle.
 • ·  Kohtalaisen tai korkean koronariskin maista (THL:n liikennevalomallin punaiset ja harmaat maat)tulleet henkilöt eivät pääsääntöisesti voi tulla vierailulle, ennen kuin on kulunut 14 vrk Suomeensaapumisesta.
 • ·  Tapaamisen jälkeen kosketuspinnat pyyhitään käytössä olevalla pintadesinfektioaineella tai des-infektiopyyhkeellä.Pirkanmaa Hospital District

  Teiskontie 35, PO BOX 2000, FI-33521 Tampere, Finland, tel. +358 3 311 611, www.pshp.fi

Toimintayksikön johtaja on viime kädessä vastuussa vierailujen turvallisesta toteuttamisesta. Vierailijoilta tämä edellyttää näiden ohjeiden noudattamista. Vierailulle ei välttämättä aina voi tulla. Oikeus läheisten tapaamiseen on ensisijaisesti asukkaalla, joten vierailun toteutuminen riippuu asukkaan tahdosta ottaa vastaan vieraita. Kriittisesti sairaan tai saattohoidossa olevan asukkaan luona pitää kuitenkin voida vie- railla, kunhan noudatetaan edellä kuvattuja ohjeita ja jos asukas ei ilmaise vierailun vastaista tahtoaan.

Myös lasten vierailut ovat mahdollisia. Lapsi noudattaa samoja ohjeita kuin aikuiset. Pienten lasten koh- dalla ohjeiden mukainen toiminta voi jäädä vaillinaiseksi, mutta asukkaan niin halutessa vierailut tulee pyrkiä sallimaan. Lapsetkaan eivät saa tarpeettomasti liikkua yksikön muissa tiloissa.

Viitatut verkkosivut:
Valviran ja AVI:n kannanotto: https://www.valvira.fi/-/perusoikeuksien-toteutuminen-ja-tartuntojen-eh- kaisy-sosiaalihuollossa

THL:n ohje vierailuista: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinai- heuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimin- tayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana

THL:n liikennevalomalli eri maiden koronariskistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankoh- taista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia/liikennevalo- malli-matkustamisen-koronariskin-arviointiin

Päivitetty 28.9.2020