TOIMINTA VAKAVASSA VÄKIVALTATILANTEESSA

19.08.2016

Osalla muistisairaista voi ilmetä aggressiivista, jopa väkivaltaista, käyttäytymistä. Aiheuttajana voi olla monia hoidettavia syitä, kuten esimerkiksi kipu, virtsaumpi tai väsymys. Mikäli aggressioiden aiheuttajaa ei kuitenkaan löydy, voidaan niiden katsoa johtuvan potilaan muistisairaudesta. Ensisijainen tapa hoitaa näitä tilanteita on ehkäistä ne ennalta hoitotyön keinoin. Mielekäs elämä ja kunnioittava kohtaaminen vähentävät käytösoireiden ilmenemistä. Monesti muistisairasta voidaan auttaa myös lääkehoidolla. Esimerkiksi muistilääkkeillä on käytösoireita vähentävä vaikutus. On kuitenkin tilanteita, joissa mikään edellä mainittu ei auta tai väkivallan ennakointi on mahdotonta. Fyysisten vammojen synty on onneksi erittäin harvinaista toimintaympäristössämme, mutta mahdollista. Tyypillinen tälläinen tilanne on toisen asukkaan tuuppaaminen kumoon. Mikäli toiselle asukkaalle aiheutuu merkittävä fyysinen vamma, on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat:

1. Ilmoitustarvetta poliisille harkittaessa on syytä ottaa huomioon ainakin rikoksen/ vamman laatu, asianomistajan tai hänen omaistensa tahto, mahdollinen uhka väkivallan käytön jatkumista.

2. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan salassapitovelvollisuuden estämättä voi aina ilmoittaa ns. ylitörkeästä rikoksesta, esimerkiksi törkeä pahoinpitely ja siitä vakavammat rikokset, joilla aiheutetaan vakava vamma tai sen vaara tai käytetään esimerkiksi asetta tai muuta vastaavaa välinettä. Jos ilmoitukselle voi estää törkeä rikoksen tapahtumisen tai uusiutumisen, ilmoittaminen on jo velvollisuus.

3. Toukokuussa 2015 on tullut voimaan lakimuutos (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992): 13§ Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapito : “Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö saa salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia varten ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.”

 

Muistisairaat ovat pääsääntöisesti syyntakeettomia näissä tilanteissa. Tämän vuoksi kynnys ilmoittamiseen on kohtalaisen korkea. Mikäli väkivaltatilanteessa kuitenkin syntyy ruumiinvamma, tulee tätä harkita. Poliisiviranomaisen kanssa voi aina keskustella asiasta ja kysyä neuvoa ennen varsinaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä. Miettiessänne ilmoituksen tekemistä poliisille muistisairaiden vanhusten välisestä rikoksesta voitte olla yhteydessä ilmoitus- tai konsultaatiotarkoituksessa Tampereen poliisiaseman “päivystävään” tutkinnan ryhmänjohtajaan, jonka tavoittaa numerosta 050 5215110 (maanantaista perjantaihin klo 8-17 ja lauantaina sekä  sunnuntaina 10- 15). Toivomme myös, että vakavasta väkivaltatilanteesta ilmoitettavan tilaajalle (anne-mari.salonen@tampere.fi).