Tärkeä muistutus!

12.07.2022

Muistutus rajoitettujen lääkevarastojen ilmoittamisesta 

 

Rajoitettuja lääkevarastoja koskeva keskeisten suomalaisten asiantuntijoiden tekemä (mm kaikki geriatrian ja palliatiivisen hoidon professorit, suurten kaupunkien ylilääkärit) muutospyyntö ei ole tuottanut tulosta ainakaan vielä. Sen vuoksi joudumme viimeistään nyt reagoimaan lakimuutokseen. Ilmoitus rajoitetusta lääkevarastosta on tehtävä elokuun alkuun mennessä. Suurimmat muutokset koskevat lääkevarastojen luvanvaraisuutta ja antibioottien käytön rajoituksia. Luvan hakeminen  Valviralta tai Avilta on maksullinen. Kaupunki ei korvaa palveluntuottajan lupamaksua. Valitettavasti joudumme huonontamaan mahdollisuuksiamme hyvään hoitoon ja lisäämään sekä byrokratiaa että kustannuksia. Pidämme kuitenkin edelleen tärkeänä sitä, että rajoitettuja lääkevarastoja pidetään potilaan hyvän hoidon mahdollistamiseksi. 

Alla otteita Valviran ohjeistuksista. Huomioi lääkehoitosuunnitelman vaatima muutos. Antibiootit ( muut kuin silmätipat) on poistettava valikoimista. Tee muutos lääkehoitosuunnitelman kohtaan, jossa käsitellään rajoitettua lääkevarastoa. Pyydä kuittaus muutoksiin hoitavalta lääkäriltä ainakin sähköpostitse. Jos omalääkäri ei ole tavoitettavissa ennen heinäkuun loppua, pyydä lupa sähköpostitse palvelutuottajan ylilääkäriltä. Omalääkäri voi kuitata lääkehoitosuunnitelman ensimmäisellä käyntikerrallaan. 

 

Alla keskeisiä kohtia ja linkit sisältöihin.  

 

Dnro V/8416/2022 

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot 

Ohje yksityisille ja julkisille palveluntuottajille 1.4.2022 

 

https://avi.fi/documents/25266232/30837033/Ohje-rajatusta-laakevarastosta-4-2022.pdf/ 

 

“Laki lääkelain muuttamisesta (1258/2021tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022. Lakimuutoksella muutetaan voimassa olevaa lääkelakia (359/1987) ja se sisältää säännökset sosiaalihuollon palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisyksikön rajatuista lääkevarastoista. 

Yksityisen palveluntuottajan on haettava lupaa ja julkisen toimintayksikön ilmoitettava lupaviranomaiselle ennen rajatun lääkevaraston perustamista. Luvan hakeminen ja ilmoituksen tekeminen on ennakollista valvontaa, jonka avulla varmistetaan, että palvelujen tuottajalla on edellytykset antaa hyvää hoitoa potilas- ja asiakasturvallisesti. 

Ennen lain voimaantuloa perustetut yhteiskäyttöiset rajatut lääkevarastot on saatettava lakimuutoksen mukaisiksi. Yksityisten palveluntuottajien on haettava lääkelain 68 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa ja kunnan on tehtävä 68 §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2022. 

 

 

Rajattua lääkevarastoa ylläpitävän toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmassa on oltava kuvaus: 

  • 1)  toimintayksikön lääkehoidon tarvetta vastaavasta rajatun lääkevaraston lääkevalikoimasta lääkeainekohtaisesti, ellei ole erityistä syytä nimetä lääkevalmisteita 
  • 2)  lääkkeiden hankinnasta ja hankittujen lääkkeiden kirjaamisesta 
  • 3)  lääkkeiden säilyttämisestä ja käyttökuntoon saattamisesta 
  • 4)  lääkehuollon ja -hoidon toteuttamisesta, mukaan lukien lääkkeiden jakaminen ja antaminen ja lääkärin konsultaatio 
  • 5)  henkilöstön lääkehoidon osaamisvaatimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja työnjaosta 
  • 6)  lääkehoidon ja lääkkeiden käytön kirjaamisesta potilasasiakirjoihin ja asiakaskertomukseen sekä huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden kulutusta koskevista kirjauksista 
  • 7)  poistettavien lääkkeiden hävittämisestä 
  • 8)  toimintayksikönasukkaidenkäytössäolevista lääkäripalveluista 
  • 9)  lääkehoidon toteuttamisen seuranta- ja palautejärjestelmistä 
  • 10) muista rajatun lääkevaraston käyttöön liittyvistä menettelyistä ja vastuista.” 

 

Alla olevasta linkistä löytyy vastauksia moniin kysymyksiin. Osa asiaa koskevista kysymyksistä löytyy tästä dokumentista. Osa selvinnee myöhemmin ja toivottavasti saamme korjauksen edes huonoimpiin kohtiin. 

Usein kysytyt kysymykset rajatusta lääkevarastosta 

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Usein+kysytyt+kysymykset.pdf/e8bea807-b1b4-8220-3b50-e84ea230f7af?t=1653998539713 

 

AVin ohje ja kaavakkeet löytyvät ao linkistä. Huomaa eri kaavake yksityiselle ja kunnalliselle toimijalle. 

 

https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/rajattu-laakevarasto 

 

 

Tampereella 12.7.2022 

 

Mari Patronen Lauri Seinelä 

Palvelujohtaja Ylilääkäri