Iäkkään potilaan elvytys on harvoin tuloksellista

06.09.2023

Iäkkään potilaan elvytys on harvoin tuloksellista

Japanilaisessa rekisteritutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden kuolleisuutta ja palvelutarpeen muutosta elvytyksen jälkeen. Tutkittavia oli 594 092, ja heidät jaettiin lähtötason palvelutarpeen mukaisesti neljään luokkaan, jotka olivat: ei tuen tarvetta, vähäinen tuen tarve (25-49 min/vrk), kohtalainen tuen tarve (50-89 min/vrk), suuri tuen tarve (≥ 90 min/vrk). Seuranta-aikana (2014-2018) 5 086 (1 %) tutkittavista päätyi elvytetyiksi. Elvytettyjen keski-ikä oli 82,8 vuotta. Noin kolmasosa elvytyksistä tapahtui sairaalassa. Potilaat, joiden edeltävä toimintakyky oli ollut heikentynyt, päätyivät harvemmin tehohoitoon elvytyksen jälkeen.

Kaikista elvytetyistä elvytyspäivänä kuoli 82 %, samalla hoitojaksolla 93 % ja vuoden aikana 95 %. Elvytystä edeltäneellä toimintakyvyllä ei ollut merkitystä kuolleisuuteen vuoden seurannassa. Valtaosalla elvytyksestä selvinneistä tuen tarve oli vuoden kuluttua ennallaan verrattuna lähtötasoon.

Tutkimuksen tuloksista voi saada tukea usein haasteellisiin hoidonrajauskeskusteluihin potilaiden ja heidän omaistensa kanssa. (Ohbe H ym. Age Ageing 2023, doi: 10.1093/ageing/afad072)