SOSIAALIHUOLLON ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN LÄÄKEHUOLTO

08.04.2020

SOSIALI-JA TERVEYSMINISTERIÖONHJE:COVID-19AIHEUTTAMANPOIKKEUSTILAN HUOMIOIMINEN SOSIAALIHUOLLON ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN LÄÄKEHUOLLOSSA

Ohje noudattaa meille jo tuttuja käytänteitä. Ainoat seikat, joita täytyy muuttaa on pro auctore resepteistä luopuminen ja im/iv-lääkkeistä pidättäytymine. Näitä ei meillä ole ollutkaan, ne hoituvat mobiilihoitajien tai kotisairaalan kautta entiseen tapaan. Valvira linjaa seuraavasti: lääkevarastossa ei ole kuolleiden asiakkaiden tai yksiköstä muutoin poistuneiden asiakkaiden lääkkeitä. Eli tässä joudumme antamaan aikaisemmasta poikkeavan virallisen ohjeen.

VN_8243_2020-STM-1STM ohje sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden lääkehuolto koronatilanteessa 20200407.pdf

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖONHJE:COVID-19AIHEUTTAMANPOIKKEUSTILAN HUOMIOIMINENSOSIAALIHUOLLONASUMISPALVELUYKSIKÖIDELNÄÄKEHUOLLOSSA

Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä voidaan ylläpitää suppeaa akuuttilääkevarastoa asukkaiden lääkehoidon hyvän ja joustavan toteutumisen turvaamiseksi ennakoimattomissa ja äkillisissälääkehoidon tarpeissa sekä sellaisissa tilanteissa, joissa asukkaan tiedossa oleva sairaus tai tila pahenee ja edellyttää nopeaa lääkehoitoa. Pääsääntö on kuitenkin edelleen se, että lääkäri määrää asumispalveluyksikön asukkaan tarvitsemat lääkkeet henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Akuuttilääkevarastoilla voidaan varmistaa välttämättömän ja kiireellisen lääkehoidon toteutus esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin sekä vähentää asukkaiden tarpeettomia siirtoja terveydenhuollon päivystysyksiköihin. Ohjeistus koskee sekä julkisia että yksityisiä sosiaalihuollon asumispalveluyksiköitä, mutta ei esimerkiksi kotihoitoa tai lastensuojelun sijaishuoltoyksiköitä.

Lainsäädäntöä koskien sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden akuuttilääkevarastoja ei ole, mutta sitä valmistellaan parhaillaan Sosiaali- ja terveysministeriössä. Tavoitteena on, että esitys tarvittavista säädöksistä annetaan eduskunnalle kevään tai kesän aikana. Ennen lainsäädännön voimaantuloa akuuttilääkevarastojen osalta noudatetaan toimivaltaisten viranomaisten eli Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviransekä aluehallintovirastojen antamia ohjeita. Lääkkeiden toimittamisen osalta ohjausta antaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Vastuu yksikön lääkehoidoista on yksikön vastaavalla lääkärillä ja hän määrittää myös, mitä lääkkeitä akuuttilääkevarasto voi sisältää. Yksikönlääkehoitosuunnitelmassa kuvataan selkeästi yksikön vastaavan lääkärin määrittelemät akuuttilääkevaraston lääkkeet sekä ohjeet siitä, miten akuuteissa lääkitystarvetilanteissa toimitaan ja kuinka päivystävää lääkäriä konsultoidaan. Hoidossa noudatetaan asiakkaan ajantasaista lääkityslistaa ja hoitosuunnitelmaa. Lääkehoito perustuu aina lääkärin potilaalle antamaan lääkemääräykseen ja lääkehoitoon osallistuvien osalta tulee varmistua riittävästä lääkehoidon osaamisesta ja tarvittavista lääkeluvista. Akuuttilääkevarastolle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Akuuttilääkevarastoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi tilanteessa, jossa asukkaan hyvä hoito edellyttää siirtämistä terveyskeskus- tai sairaalahoitoon tai henkilökohtaista käyttämistä lääkärin vastaanotolla. Kotisairaalatoimintaa tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Hoitosuosituksia on noudatettava
kaikissa tilanteissa ja lääkehoidon aloituksen tulee aina perustua asianmukaiseen hoidontarpeen arviointiin. Akuuttilääkevaraston lääkkeitä voidaan käyttää vain tarvittavan ajan, ja pitempiaikainen lääkitys hankitaan apteekista seuraavana arkipäivänä asukkaan henkilökohtaisen lääkemääräyksen perusteella. Yhteisestä lääkevarastosta toteutetusta lääkehoidosta ei saa periä maksua asiakkaalta, vaan tämän akuutin

lääkehoidon tulee sisältyä kuukausittaiseen hoito- ja palvelumaksuun.

Tarkoitus on, että akuuttilääkevarastot sisältävät vain muutamia lääkevalmisteita, jotka ovat välttämättömiä yksikön asukkaiden ennakoimattomia ja äkillisiälääkehoitotarpeita varten. Potilasturvallisuussyistä lääkevarasto ei saa sisältää suonensisäisesti tai lihakseen annosteltavia lääkkeitä. Akuuttilääkevarastoon ei saa sisältyä yksikön asukkaille henkilökohtaisesti määrättyjä lääkkeitä ja yhteiskäyttöisiä lääkkeitä on säilytettävä erillään yksikön asukkaiden henkilökohtaisista lääkkeistä. Lääkevaraston tulee olla lukittu ja yksikön tulee valvoa yhteiskäyttöisten lääkkeiden asianmukaista käyttöä mukaan lukien käytöstä poistettujen lääkkeiden asianmukainen hävittäminen. Lääkevarastosta käytettävät lääkkeet tulee kirjata aina asukkaan lääkitystietoihin. Lääkkeiden oikeista säilytysolosuhteista tulee varmistua.

SOSIAALIJ-A TERVEYSMINISTERMIÖeritullinkatu 8, Helsinki.PL33, 00023 Valtioneuvosto. 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset

1(2)

Covid-19-epidemian vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että lääkkeitä tilataan varmuuden vuoksi asumispalveluyksiköihin, vaan lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi tilaukset tulee kohdistaa vain asumispalveluyksikön vastuulääkärin määrittelemiin lääkkeisiin ja tilausmäärät tulee pitää kohtuullisina.

Lääkkeitä sosiaalihuollon asumispalveluyksikön akuuttilääkevarastoon voivat toimittaa apteekit, lääkekeskukset ja sairaala-apteekit lääkehoidosta vastaavan lääkärin tekemän lääketilauksen perusteella. Pro auctore -lääkemääräyksellä ei voi määrätä lääkkeitä akuuttilääkevarastoon. Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämään yksikköön voidaan lääkkeet toimittaa sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai apteekista. Yksityisen toimijan ylläpitämään yksikköön, joka tuottaa palveluja kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan lääkkeet toimittaa apteekista tai Fimean myöntämällä lääkelain 62 §:n mukaisella luvalla sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta. Yksityisten toimijoiden, jotka eivät tuota palveluja kunnalle tai kuntayhtymälle, on tilattava lääkkeet apteekista; sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta ei lääkkeitä voida toimittaa lupamenettelylläkään.

Jos apteekki vastaa lääkkeiden toimittamisesta lääketilauksella sosiaalihuollon asumispalveluyksikköön, asianmukaisista lääkkeiden laadun ja lääkitysturvallisuuden takaavista menettelytavoista tulee sopia yhteistyössä kyseisen yksikön kanssa. Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tulee varmistua säännöllisillä osastokäynneillä lääkkeiden käsittelyn asianmukaisuudesta kaikissa niissä yksiköissä, joihin ne lääkkeitä toimittavat. Sairaala-apteekki ja lääkekeskus voivat toteuttaa osastokäynnit yksiköissä oman ohjeistuksensa ja riskiarviointinsa perusteella, huomioiden Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräyksessä 6/2012 osastokäynneistä annetut ohjeet.

Turvallisten lääkehoitokäytäntöjen takaamiseksi myös Covid-19-epidemian aikana sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden kannattaa tiivistää yhteistyötä paikallisen apteekin, sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen kanssa.

2(2)

  Ajankohtaista  Uutiset ja tiedotteet 
Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asumispalveluyksikössä – omavalvonta varmistettava
Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun
palveluasumisen yksikössä tai muussa
asumispalveluyksikössä – omavalvonta varmistettava
7.4.2020 14:35 / Uutinen
Asiakkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettua rajattua lääkevarastoa eli niin sanottua akuuttilääkevarastoa voidaan
ylläpitää tietyin edellytyksin sosiaalihuoltolaissa tarkoitetussa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa
asumispalveluyksikössä. Lääkevaraston perustaminen ja käyttö edellyttää aina toimivaa omavalvontaa sekä
tarkkaa ohjeistusta ja perehdytystä. Lääkevarasto on tarkoitettu ainoastaan ennakoimattomiin ja äkillisiin
tilanteisiin, joissa asiakasta ei ole tarkoituksenmukaista viedä päivystyksellisiin tutkimuksiin / muualle hoitoon.
Akuuttilääkevaraston lääkevalikoima on suppea ja se sisältää vain välttämättömät, kiireellisesti
tarvittavat lääkkeet.
Pääsääntö on, että lääkäri määrää asumispalveluyksikön asiakkaan tarvitsemat lääkkeet henkilökohtaisella reseptillä ja että hoidossa
noudatetaan asiakkaan ajantasaista lääkityslistaa ja hoitosuunnitelmaa.
Akuuttilääkevarastoa voidaan ylläpitää sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä, mikäli yksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri
pitää sitä välttämättömänä. Tällöin on huolehdittava siitä, että
Välttämättömän akuuttilääkevalikoiman määrittely on aina yksikön lääkehoidosta vastaavan ja siten asiakkaiden lääkitystarpeet
tuntevan lääkärin tehtävä asumispalveluyksikön asiakasryhmästä riippumatta. Akuuttilääkevalikoima sisältää yleensä muutaman
lääkkeen. Lääkkeiden tulee olla luonnollista tietä annettavia tai ihon alle pistettäviä. Valvira ei voi antaa tarkempaa ohjetta
akuuttilääkevaraston lääkevalikoimasta.
lääkevarastolle on nimetty vastuuhenkilö, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja • tai lääkäri)
yksiköllä on kirjallinen, Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa kuvataan lääkevarastoon sisältyvät
lääkkeet sekä lääkevaraston käytön toimintamalli

• hoitohenkilökunnalla on riittävä lääkehoidon osaaminen ja koulutus
yksikön asiakkaiden lääkäripalvelut on järjestetty kaikkina aikoina ja asiakkaille annetaan lääkkeitä lääkevarastosta vain lääkärin
määräyksestä

määräys lääkevarastosta annettavaan lääkkeeseen ei ole pysyvä, vaan hoitava lääkäri arvioi ensi tilassa (seuraavana arkipäivänä),
jatkuuko lääkityksen tarve ja tekee asiakkaalle tarvittaessa henkilökohtaisen reseptin

• lääkevarastoon sisältyvien lääkkeiden määräämisestä ja antamisesta tehdään riittävät merkinnät potilas-/asiakasasiakirjoihin
lääkehoidon toteutumista, lääkkeiden säilytystä ja kulutusta sekä niiden käyttöön liittyviä toimintakäytäntöjä valvotaan
omavalvonnallisesti systemaattisesti

lääketilaukset lääkevarastoon hyväksyy asumispalveluyksikön asiakkaiden lääkehoidosta vastaava lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa
ammattiaan itsenäisesti (lääkevaraston lääkkeitä ei tule hankkia pro auctore -määräyksillä)

• lääkevarastossa ei ole kuolleiden asiakkaiden tai yksiköstä muutoin poistuneiden asiakkaiden lääkkeitä
Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asum… Page 1 of 2
https://www.valvira.fi/-/akuuttilaakkeita-voidaan-pitaa-tehostetun-palveluasumisen-yksi… 7.4.2020
 Takaisin edelliselle sivulle
 Uutiset ja tiedotteet
Lue lisää:
STM ohjeistaa sosiaalihuollon asumispalveluyksiköitä lääkehuollon järjestämisessä (STM:n tiedote 7.4.2020)
Lääkkeiden tilaaminen ja toimittaminen sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun asumispalveluyksikköön (Fimean uutinen 7.4.2020)
Vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestäminen (valvira.fi)
Fimean määräys 6/2012. Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta (mm. lääkkeiden säilytystiloista) (fimea.fi, pdf)
Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Lisätietoja:
Mervi Tiri, ylitarkastaja (13.4.2020 alkaen)
puh. 0295 209 341
Kirsti Tolonen, ylilääkäri
puh. 0295 209 215
Hanna Linna, lakimies
puh. 0295 209 427
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
  
Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asum… Page 2 of 2
https://www.valvira.fi/-/akuuttilaakkeita-voidaan-pitaa-tehostetun-palveluasumisen-yksi… 7.4.2020